LRS-Personalities

Honorary Chairpersons
Justice H.Suresh
Justice A.S. Bains

President
Raghavan Srinivasan

Vice Presidents
Dr. Madhavi Thampi
Shivanand K
Dr. Sanjeevani Jain
Dr L.P. Singh
Hanuman Prasad Sharma
E.Saravanamuthuvel

Secretary
Prakash Rao